ด้วยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งหมายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรที่ดีในกลุ่มบริษัท สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


บริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งครบคลุมหลักการ 5 หมวด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
คู่มือกรรมการบริษัท
คู่มือกรรมการบริหาร
คู่มือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คู่มือกรรมการตรวจสอบ
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน
นโยบายจัดซื้ออย่างยั่งยืน
นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการนำส่งงบการเงิน
นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นโยบายการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
นโยบายด้านภาษี
นโยบายค่าตอบแทนและผลตอบแทนของพนักงาน
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการขายและการตลาด
นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

จรรยาบรรณและจริยธรรมกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน


คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน ด้านจริยธรรม ที่บริษัทฯใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทฯแล้ว ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
จรรยาบรรณและจริยธรรมกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง


บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยทุกประเภท. ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตร


กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

ข้อบังคับบริษัท


บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อบังคับบริษัท เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีข้อบังคับบริษัทจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว
ข้อบังคับบริษัท