รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท )

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2565 2566 Q1/2567
สินทรัพย์รวม 33,861.63 42,444.45 40,613.94
หนี้สินรวม 10,773.46 15,137.02 12,883.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น 23,016.38 26,543.91 26,962.17
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 729.57 729.87 729.87
รายได้รวม 4,468.39 5,157.54 1,377.33
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 97.86 568.15 96.20
กำไรสุทธิ 1,745.57 2,010.66 418.26
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.22 1.38 0.29