ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/02/2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
19,879
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 27/02/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
18,487
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
45.69
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 785,790,304 53.83
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 81,319,149 5.57
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 32,589,300 2.23
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,332,669 1.53
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 18,214,500 1.25
6. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 17,164,600 1.18
7. นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ 17,100,078 1.17
8. นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 16,060,000 1.10
9. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 15,970,314 1.09
10. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 14,184,569 0.97
11. UBS AG SINGAPORE BRANCH 13,100,000 0.90
12. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,875,100 0.68
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 416,038,978 28.50

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน