ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/04/2566 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
14,741
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/02/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
13,757
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
45.84
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 782,713,904 53.63
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 76,567,081 5.25
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 35,936,700 2.46
4. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 26,704,014 1.83
5. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 17,641,500 1.21
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 16,540,300 1.13
7. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 16,125,569 1.10
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 14,130,200 0.97
9. นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ 14,050,078 0.96
10. นายณภัทร ปัญจคุณาธร 13,060,000 0.89