นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ


บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท โดยกลุ่มเจมาร์ท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ฟ้องสืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย ซึ่งกลุ่มเจมาร์ท มีประสบการณ์ และความชำนาญสืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆ ก่อนเข้าสู่ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมาในปี 2549 ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ตามลำดับ

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

683,655,056.00 บาท

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 และบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 764,571,745.00 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 683,655,056.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,367,310,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ปัจจุบันมีการดำเนินการใน 4 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจนายหน้าประกันภัย ขณะที่บริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้ว ตั้งแต่ปี 2556