ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ และ ประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ ดังมีรายการผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเภทดังนี้

1. ประเภทประกันภัยรถยนต์

1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้แก่

  • ประกันภัยประเภท 1 ซ่อมอู่คู่สัญญาและซ่อมศูนย์บริการ
  • ประกันภัยประเภท 2
  • ประกันภัยประเภท 3
  • ประกันภัยประเภท 5 คือ ประกันภัย ประเภท 2+ และ 3+

2. ประเภทประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์

อาทิ ประกันอัคคีภัย , ประกันขนส่งทางทะเล ขนส่งทางบก , ประกันภัยความรับผิดต่อผู้ขนส่ง , ประกันเบ็ดเตล็ด และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้บริการตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน, บริการตรวจสอบอุบัติเหตุ, บริการสำรวจภัย และ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ประกันอัคคีภัย

บ้านอยู่อาศัย
อาคารพาณิชย์
โรงงาน
คอนโดมิเนียม
อาคารหอพัก

ประกันขนส่ง

ทางทะเล
ทางบก
ประกันภัยความรับผิดต่อผู้ขนส่ง

ประกันเบ็ดเตล็ด

ประกันอุบัติเหตุทั้งส่วนบุคคลและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันการเดินทาง
ประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ประกันภัยก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
ประกันภัยโจรกรรมหรือประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
การประกันภัยวิศวกรรม
ประกันภัยสำหรับเงิน
ประกันภัยป้ายโฆษณา
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท