ปี 2566
งบการเงิน
ประจำปี 2566

รายงานผู้สอบบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2566

รายงานผู้สอบบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2566

รายงานผู้สอบบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2566

รายงานผู้สอบบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
2023 Earnings Conference Call
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2566
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4/2565
เว็บแคสต์
2023 Earnings Conference Call
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2566