บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด(มหาชน) ในฐานะผู้บริหารจัดการร้าน Jaymart Synergy Shop มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไขและความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก Jaymart Synergy Shop ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (1) หน้าร้านค้า Jaymart Synergy Shop และ (2) ผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้า (“ลูกค้า”) ทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในฐานะเจ้าของหน้าร้าน และ เจ้าของ Platform การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัทในเครือผู้เป็นเจ้าของสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้ด้วยรูปแบบและกลไกการทำงานภายใน Jaymart Synergy Shop ดังกล่าว บริษัทจะทำหน้าที่ในการรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ เพื่อส่งต่อเปิดเผยให้แก่ บริษัทเจ้าของสินค้า / บริการที่เกี่ยวข้อง โดยตรง ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการจัดส่งสินค้า / บริการโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทแนะนำให้ลูกค้าศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดย บริษัทไม่สามารถให้การับประกันหรือรับผิดสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื่น แม้เป็นบริษัทในเครือ ดังกล่าวได

ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการขาย การจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทที่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของ บริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผล

ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เพื่อการให้บริการขายและ/หรือจัดส่งสินค้า การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและ ลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังต่อไปนี้

สำหรับการจำหน่ายสินค้าผ่านทางหน้าร้าน ได้แก่

 1. ภาพถ่ายใบหน้าของท่านที่อาจได้รับการบันทึกผ่านระบบ CCTV ของบริษัทที่ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่หน้าร้าน Jaymart Synergy Shop หรือจากการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ร้านค้า
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ลูกค้าอาจให้ความยินยอมหรือนำส่งให้แก่บริษัท เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น ข้อมูลหลักฐานบัตรประชาชนที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการออกใบกำกับภาษี หรือข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ บริษัทได้รับจากท่านเพื่อการรับ voucher ของรางวัล หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เป็นต้น
 3. กรณีที่ท่านอาจใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการให้WIFI Access บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วน บุคคลของท่านในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตดังกล่าว (โดยเฉพาะข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ข้อมูลชื่อนามสกุลหรือ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลการจราจรต่าง ๆ ที่ท่านใช้ผ่าน WIFI ของบริษัท)

สำหรับการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Online ได้แก่

 1. ข้อมูลชื่อนามสกุลของลูกค้า และข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าและติดต่อลูกค้า อาทิ ที่อยู่การจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เช่น email
 2. ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้า รายละเอียดสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น และรวมถึงข้อมูล หลักฐานการชำระเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทสำหรับค่าสินค้าต่างๆ เช่น ข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิต ที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
 3. ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่บริษัทเกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ลูกค้าต้องการ หรือข้อมูลที่ลูกค้าให้เพื่อการเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ และระยะเวลา ดังนี้:

 1. เพื่อดำเนินกระบวนการซื้อขายและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ยืนยันลูกค้าผู้ซื เอสินค้า ยืนยันการชำระเงิน และการใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อในการจัดส่งสินค้า โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้บริการจัดส่งสินค้า ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ในการดำเนินการ จัดส่งและให้บริการแก่ลูกค้านั้น บริษัททำหน้าทีเป็นเพียง Platform ในการรับข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่าย สินค้าที่จะทำหน้าที่ในการจัดส่งโดยตรงให้แก่ลูกค้าอีกครั้ง
 2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องดำเนินการ เช่น การจัดทำบัญชีและชำระภาษีของบริษัท และการจัดทำ เอกสารใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าร้องขอ หรือการเก็บข้อมูล WIFI Logs การใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่านให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์นี้ บริษัทมีความจำเป็นเก็บ รักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลากรอบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น อย่างน้อย 90 วันสำหรับข้อมูล การจราจรทางคอมพิวเตอร์
 3. เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ลูกค้าติดต่อทางบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการ ให้ความคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการของบริษัท) ซึ่งบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าใน กรณีดังกล่าวเพียงระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารแต่ละครั้ง ระหว่างบริษัทและลูกค้าเท่านั้น
 4. เพื่อการพิจารณาสิทธิในการเข้าร่วมในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่บริษัทอาจจัดขึ้นซึ่งลูกค้าตกลงเข้า ร่วมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยบริษัทย่อมมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลา กิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าว และสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะของภาพถ่ายที่จะถูกใช้เพื่อเป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
 5. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ขายสินค้าของบริษัท โดยเฉพาะหน้าร้านของบริษัท บริษัทจะเก็บรักษาภาพที่ บันทึกจากระบบ CCTV หน้าร้านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่บันทึกภาพ
 6. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เพื่อการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอื่นของบริษัทซึ่งตรงกับความสนใจของลูกค้า ให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว จนกว่าลูกค้าจะยกเลิกความยินยอมที่ลูกค้าได้ให้แก่บริษัท

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือของบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้า และ/หรือบริการที่ลูกค้าอาจทำธุรกรรมการซื้อทั้งในรูปแบบหน้าร้าน แบบ Offline และผ่านการติดต่อสื่อสารช่องทาง Online ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าให้แก่บริษัทเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดส่งสินค้า และให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง และบริษัทจะจัดให้มีการ จัดทำมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม โดยเฉพาะภายใต้กรอบการจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือดังกล่าว
 2. ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัท เพื่อการให้บริการขายและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เช่น ที่ปรึกษาต่าง ๆ ของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทรับประกันที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะเท่าที่จำเป็น ภายใต้กรอบ เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะได้จัดทำ และลงนามร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก ดังกล่าว และ
 3. หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานนั้นตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เป็นต้นหรือตามคำสั่งของหน่วยงานดังกล่าว

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะ ทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัท ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความ จำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียน ซึ่งหากเป็นกรณีที่ท่านใช้สิท ธิดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิให้ท่านทราบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบที่กฎหมาย กำหนด โดยท่านสามารถติดต่อมาที่: 028387650 , 028387710 หรืออีเมล: DPO_JMT@jmtnetwork.co.th