บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทต่าง ๆ โดยโครงสร้างรายได้จะมาจากส่วนของผลตอบแทนคอมมิชชั่นจากค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงในด้านการด้อยค่าของสินค้า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องมีสต๊อกสินค้าหรือกรมธรรม์อยู่กับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ เพียงทำหน้าที่เป็นนายหน้าผู้ชี้ช่องในการทำประกันภัยระหว่างลูกค้าและบริษัทประกันภัย