วิสัยทัศน์

ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริหารหนี้อันดับ

1

พันธกิจ

เป็นผู้นำ

ทางด้านบริหารหนี้สิน

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

มีคุณธรรมจริยธรรมและ มีคุณธรรมจริยธรรม และดำเนินการตามหลักธรรมาธิบาล

ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และสังคม