นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานกรรมการ

นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา

นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน

นายปิยะ พงษ์อัชฌา

นายปิยะ พงษ์อัชฌา

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน

นายเริงชัย  อิงคภากร

นายเริงชัย อิงคภากร

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายครรชิต ควะชาติ

นายครรชิต ควะชาติ

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล

นายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

นายสุทธิรักษ์  ตรัยชิรอาภรณ์

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย