บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ : JMT
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2308-9999
โทรสาร: 0-2308-9900
เลขทะเบียนบริษัท: 0107555000074
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สิน บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และให้บริการสินเชื่อลิสซิ่งและสินเชื่อรายย่อย

ทุนจดทะเบียน

764,571,745 บาท

ทุนชำระแล้ว

683,655,056 บาท