14 ธ.ค. 2565
แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2566 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
02 ธ.ค. 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W4 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565) (แก้ไข1)
02 ธ.ค. 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W4 (เดือนธันวาคม 2565) (แก้ไข)
01 ธ.ค. 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W4 (ธันวาคม 2565)
10 พ.ย. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
10 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
04 พ.ย. 2565
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
07 ต.ค. 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
07 ต.ค. 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2565
03 ต.ค. 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W4 (ครั้งที่ 3) และ ESOP W1 (ครั้งที่ 8) เดือน กันยายน 2565 (F53-5)
29 ก.ย. 2565
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565