24 ก.พ. 2565
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
24 ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
02 ก.พ. 2565
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 ม.ค. 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
17 ม.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
12 ม.ค. 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2565
11 ม.ค. 2565
สรุปข้อสนเทศ (JMT-W4)
11 ม.ค. 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : JMT-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2565
06 ม.ค. 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W3 และ ESOP-W1 (F53-5)