15 พ.ค. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
15 พ.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
19 เม.ย. 2567
การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567 รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
11 เม.ย. 2567
การไม่ปรับสิทธิของ JMT-W4
05 เม.ย. 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
29 มี.ค. 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W4 (F53-5) เดือน มีนาคม 2567
19 มี.ค. 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม
18 มี.ค. 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 จ่ายปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข)
12 มี.ค. 2567
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2567
01 มี.ค. 2567
กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W4 (เดือน มีนาคม 2567)
14 ก.พ. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 (แก้ไข)