12 มิ.ย. 2556
แจ้งลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพ กับบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
10 พ.ค. 2556
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
10 พ.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
07 พ.ค. 2556
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
27 มี.ค. 2556
แจ้งสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือน
20 ก.พ. 2556
แจ้งมติ BOD; เรียกประชุม AGM, จ่ายปันผล (แก้ไข)
20 ก.พ. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
19 ก.พ. 2556
แจ้งมติ BOD; เรียกประชุม AGM, จ่ายปันผล
19 ก.พ. 2556
ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
19 ก.พ. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
19 ก.พ. 2556
งบการเงินรายปี 2555