นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานกรรมการ
อายุ : 65 ปี
การศึกษา :
 • 2521 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2523 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 • 2551 Director Accreditation Program (69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15
ประสบการณ์ :
 • 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท
 • 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจมาร์ท
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เจมาร์ท โมบาย
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ เวนเจอร์ส
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอสจี แคปปิตอล
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2537 - 2555 กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์เจ
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท
คุณสมบัติต้องห้าม :
 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา