นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา

นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน
อายุ : 65 ปี
การศึกษา :
 • 2521 ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2523 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Bridgeport University, สหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 • 2551 Director Accreditation Program (69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ :
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เจมาร์ท โมบาย
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ เวนเจอร์ส
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2550 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์เจ
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
คุณสมบัติต้องห้าม :
 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา