คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) พร้อมด้วย คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร คุณปิยะ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ อาคารเจมาร์ท ตึก บี ชั้น 2 ถนรามคำแหง เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท