นายปิยะ พงษ์อัชฌา

นายปิยะ พงษ์อัชฌา

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน
อายุ : 50 ปี
การศึกษา :
 • 2537 ปริญญาตรีการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 • 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ :
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
 • 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท
 • 2555 - 2560 กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจพี ประกันภัย
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ ฟินเทค
คุณสมบัติต้องห้าม :
 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา