นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
อายุ : 46 ปี
การศึกษา :
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ :
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2549 - 2555 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2556 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. เจเอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจมาร์ท อินชัวรันซ์โบรกเกอร์
 • 2560 - 2561 กรรมการ บจ. เจเอ็มที กัมพูชา
คุณสมบัติต้องห้าม :
 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา