นายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล

นายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 55 ปี
การศึกษา :
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
  • 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ :
  • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
  • 2556 – 2558 Country Lead (mobile) Lenovo
  • 2550 – 2554 Head of mobile phone LG
คุณสมบัติต้องห้าม :
  • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา