นายครรชิต ควะชาติ

นายครรชิต ควะชาติ

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 55 ปี
การศึกษา :
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 • 2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ :
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. มายด์เซ็ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
 • 2556 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจดิจิทัลทีวี บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
 • 2548 - 2556 กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินการลงทุน /ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
 • 2545 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บลจ. ธนชาต จำกัด
 • 2542 - 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากองทุน บล. อยุธยาเจเอฟ จำกัด
 • 2537 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. เอกธำรง จำกัด
 • 2531 - 2532 สถาปนิก บจ. สถาปนิก 49
คุณสมบัติต้องห้าม :
 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา