นายเริงชัย อิงคภากร

นายเริงชัย อิงคภากร

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 65 ปี
การศึกษา :
 • 2533 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Francisco State University, สหรัฐอเมริกา
 • 2541 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Phoenix, สหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 • 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ :
  • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
  • 2561 – ปัจจุบัน โค๊ชผู้บริหาร บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์
  • 2556 - 2561 ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักผู้บริหาร บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์
  • 2553 - 2556 ผู้จัดการสายงานจัดส่ง (Supply Chain Performance Management Manager) บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
  • 2547 - 2553 ผู้จัดการสายงานจีโอไซเคิล (Geocycle Manager) บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
คุณสมบัติต้องห้าม :
  • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา