ภาษา


                                                                                         


บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
     
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  
      ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 28 % ต่อปี (Effective Rate)
   
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  
     ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
   
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น  
    3.1 ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่เสียค่าใช้จ่าย ชำระผ่านเครื่อง ATM ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงิน ตามอัตราที่จุดชำระแต่ละแห่งกำหนด
   
    3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต -
    3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
   (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
    3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค้างชำระ อัตราค่าติดตามทวงถามชำระหนี้
ไม่เกิน 3 รอบบัญชี 300 บาท ต่อรอบบัญชี
3 รอบบัญชีขึ้นไป 300 บาท ต่อรอบบัญชี
   
   
 
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท  
    4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค้างชำระ อัตราค่าติดตามทวงถามชำระหนี้
ไม่เกิน 3 รอบบัญชี 300 บาท ต่อรอบบัญชี
3 รอบบัญชีขึ้นไป 300 บาท ต่อรอบบัญชี
    4.2 ค่าธรรมเนียมกรณีเช็คคืน ไม่รับชำระด้วยเช็ค
    4.3 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/ใบ
    4.4 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
    4.5 ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง
    4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
   
   
 
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม สินเชื่อส่วนบุคคล